فرصت های شغلی

مدیر مارکتینگ

مهارت های تخصصی: مسلط به مفاھیم SQL مسلط به کوئری نویسی در SQL Server مسلط به حوزه Maintenance و نگھداری مسلط به فرایندھای Backup/Restore آشنایی کافی با مباحث Performance & Tuning آشنایی کافی با مباحث Admin آشنایی به مفاھیم High Availability و ReplicaSet آشنایی به ابزارھای مانیتورینگ دیتابیس مھارت ھای عمومی: داشتن روحیه تیمی و […]